Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse
Lara Hies Pre degree Klasse Hesse

Lorem Ipsum Lara Hies(2011年,中期考试)

人的脸和体型以及语言表达能够传递具体的信息,而与之相比,文字其实是一种抽象的存在。人们需要赋予其内涵并学习表达才能使文字产生意义,不然的话文字只是文字。 

本作品借用Lorem Ipsum(拉丁字母用来测试排版效果的一篇假文文本)完成了一次另辟蹊径的排版测试,不以满足可读性地编排着字母,不遵从文字内容,而仅仅将文字作为形式语言进行表达。此时的文字变成了图案、花纹,成为了画面的组成部分或延伸。