Mao lebt von Linda Horn Klasse Hesse
Mao lebt von Linda Horn Klasse Hesse
Mao lebt von Linda Horn Klasse Hesse
Mao lebt von Linda Horn Klasse Hesse
Mao lebt von Linda Horn Klasse Hesse
Mao lebt von Linda Horn Klasse Hesse
Mao lebt von Linda Horn Klasse Hesse
Mao lebt von Linda Horn Klasse Hesse
Predegree Anna Trpzis Klasse Hesse
Predegree Anna Trpzis Klasse Hesse

毛还活着 Linda Horn(2007年,中期考试)

这位伟大的领袖其实没有死。21世纪的今天他活得健康滋润,并且正打算悄悄地从北朝鲜以强制难民的身份重返中国。